Open a New Ticket

Please fill in the form below to open a new ticket.


Contact Information


Help Topic

Ticket Details

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα εξής :

  • Στο πεδίο "Θέμα" περιγράψτε με 2-3 λέξεις την φύση του προβλήματός σας.
  • Στο μεγάλο πεδίο κειμένου περιγράψτε, όσο πιο αναλυτικά μπορείτε, το πρόβλημα που έχει προκύψει και πως φτάσατε σε αυτό.Εναλλακτικά, σε αυτό το πεδίο περιγράψτε τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις σας.
Drop files here or choose them
 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!